Gửi thông tin liên hệ / hỗ trợ

Bạn vui lòng chọn mục [Tạo hỗ trợ mới] để gửi thông tin liên hệ!

Bạn có thể xem và theo dõi lịch sử, tình trạng xử lý yêu cầu bằng cách chọn mục [Kiểm tra tình trạng yêu cầu] hoặc qua đường link trong email mà hệ thống gửi đến bạn.

Xin vui lòng xem thêm phần hướng dẫn và hỏi đáp bên dưới hoặc vào mục 
[Hướng dẫn / hỏi đáp]

Bộ phận hỗ trợ Payoo