Frequently Asked Question

Quên tên / mật khẩu đăng nhập
Last Updated 10 months ago

Bạn có thể đăng nhập vào Ví điện tử Payoo bằng tên đăng nhập hoặc bằng số di động (khi đăng ký Ví điện tử).

Quên tên đăng nhập Ví điện tử, bạn vui lòng gửi cho Bộ phận hỗ trợ khách hàng Payoo Số di động / email khi bạn đăng ký Ví điện tử.

Quên mật khẩu đăng nhập, bạn vui lòng nhấn vào đây.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!