Frequently Asked Question

Tôi chưa nhận được tiền đã nạp dịch vụ Grab
Last Updated 3 years ago

- Kiểm tra lại trên biên nhận mã tài xế + biển số xe , nếu cửa hàng nạp nhầm thông tin :

* Trường hợp tài xế chưa thanh toán lại giao dịch đúng :
cuối tờ biên nhận (liên biên nhận của KH) , có các bước hướng dẫn , thực hiện theo ghi chú trên biên nhận, để Grab điều chỉnh qua mã đúng.

image

* Trường hợp tài xế đã thanh toán lại giao dịch đúng : thông tin cửa hàng gửi yêu cầu hủy đến Payoo để được hỗ trợ

Please Wait!

Please wait... it will take a second!