Frequently Asked Question

Nhập sai mật khẩu nhiều lần, hệ thống tạm khóa Ví điện tử
Last Updated 10 months ago

Trường hợp, khách hàng nhập sai mật khẩu nhiều lần, hệ thống sẽ tạm khóa Ví điện tử. Hệ thống sẽ mở lại sau 2h.

Khách hàng cần đăng nhập đúng mật khẩu đã đăng ký tài khoản Ví.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!