Frequently Asked Question

Nhập sai mật khẩu nhiều lần, hệ thống tạm khóa Ví điện tử
Last Updated 11 months ago

Trường hợp, quý khách nhập sai mật khẩu nhiều lần, hệ thống sẽ tạm khóa Ví điện tử trong vòng 10 phút.  Sau 10 phút Quý khách đăng nhập lại đúng mật khẩu hệ thống sẽ mở khóa.

Trong thời gian tạm khóa Quý khách có thể chọn "quên mật khẩu" và đặt lại mật khẩu mới để sử dụng.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!