Frequently Asked Question

Thông báo gián đoạn thanh toán tiền Điện - Điện lực Miền Nam (16h30 - 17h30 ngày 18/10/2019)
Lần cập nhật cuối khoảng một tháng trước

Nội dung: Tạm ngưng dịch vụ thanh toán tiền Điện - Điện lực Miền Nam
Thời gian: dự kiến 60 phút bắt đầu 16h30 - 1730 ngày 18/10/2019
Lý do: Nhà cung cấp bảo trì hệ thống

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!