Liên hệ với Bộ phận Payoo Support Online

Để liên hệ hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ đến Bộ phận Payoo Support Online, bạn chọn mục [Tạo hỗ trợ mới]. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận, tạo Mã yêu cầu (support ticket) và gửi email thông báo đến bạn. Xin vui lòng kiểm tra hộp thư email của bạn!. (Có thể kiểm tra thêm hộp thư Spam trong trường hợp bạn chưa thấy trong hộp thư Inbox)

Bạn có thể xem và theo dõi lịch sử, tình trạng xử lý yêu cầu bằng cách chọn mục [Kiểm tra tình trạng yêu cầu] hoặc qua đường link trong email mà hệ thống gửi đến bạn.

In order to streamline support requests and better serve you, we utilize a support ticket system. Every support request is assigned a unique ticket number which you can use to track the progress and responses online. For your reference we provide complete archives and history of all your support requests. A valid email address is required to submit a ticket.